Trang chủ » » Trung tâm Tin học – Công báo tuyển công chức 2014

Trung tâm Tin học – Công báo tuyển công chức 2014


Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông báo Kế hoạch Tuyển dụng viên chức TT Tin học – Công báo

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học – Công báo thuộc Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng năm 2014

I. Căn cứ pháp lý:

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

- Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 về việc ban hành Quy định về quản lý quản lý bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 22/QĐ-VP ngày 11/02/2014 của Văn phòng UBND thành phố về việc tạm giao phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2014 của Văn phòng UBND thành phố;

II. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ, NHU CẦU VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Kế hoạch biên chế và nhu cầu tuyển dụng(Có Bảng thống kê nhu cầu, vị trí tuyển dụng viên chức theo từng ngạch, chuyên ngành cụ thể của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Kế hoạch này).

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

III. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC HỒ SƠ, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện

Người đăng ký dự tuyển vào viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Mục I, Chương III, Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị dự tuyển, cụ thể như sau:

1.1. Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

- Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

1.2. Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch, vị trí có như cầu tuyển dụng, cụ thể như sau:

- Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Thông tin

- Biết một ngoại ngữ trình độ B (tương đương) trở lên;

2. Thủ tục hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực);

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Các loại giấy tờ chứng minh về thâm niên, kinh nghiệm công tác (nếu có);

- Bản sao hộ khẩu thường trú (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng);

Riêng đối với các đối tượng thuộc diện xét tuyển đặc cách theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngoài các thủ tục hồ sơ nêu trên kèm theo bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

3. Phí dự tuyển: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

IV. Nguyên tắc, phương thức, nội dung, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

1. Nguyên tắc xét tuyển

a) Chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao quy định tại Khoản 1, Mục II của Kế hoạch này;

b) Xét tuyển phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng tuyển dụng viên chức của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng;

c) Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện qui định và được bố trí đúng ngạch, vị trí, chức danh đăng ký dự tuyển;

d) Điểm kết quả xét tuyển của người dự tuyển bao (bao gồm điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn sát hạch) được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo từng vị trí, chức danh có nhu cầu tuyển dụng;

2. Phương thức xét tuyển:

Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng, việc tổ chức tuyển dụng tiến hành xét tuyển theo 02 hình thức:

2.1. Xét tuyển đặc cách:

Xét tuyển đặc cách theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với người đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định hiện hành và thuộc các đối tượng sau:

a) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyền; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện nhiệm vụ có yêu cầu trình độ năng lực, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không tính thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngay được yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;

b) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài, hợp đồng lao động theo chính sách thu hút, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của UBND thành phố Đà Nẵng, có chuyên ngành đào tạo, có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở lên, kết quả đánh giá xếp loại cuối năm đạt từ loại tốt trở lên, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự;

Chánh Văn phòng UBND thành phố thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách để kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người xét tuyển đặc cách theo quy định hiện hành; tổ chức sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung, trình độ năng lực chuyên môn của người dự tuyển. Báo cáo kết quả xét tuyển đặc cách về cơ quan có thẩm quyền để xem xét, phê duyệt.

Trong trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì Hội đồng tuyển dụng thực hiện việc xét tuyển theo quy định tại Điều 11 và Điều 13, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

2.2. Xét tuyển

Sau khi xét tuyển đặc cách, căn cứ số chỉ tiêu còn lại và số hồ sơ đăng ký dự tuyển Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng UBND thành phố tiếp tục thực hiện việc xét tuyển theo quy định hiện hành.

a) Xét tuyển trước đối với những người có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại thành phố Đà Nẵng theo từng nhóm đối tượng cụ thể như sau:

- Nhóm 1: Có học vị thạc sĩ (có bằng đại học loại khá trở lên); tốt nghiệp đại học loại giỏi (hệ chính quy, tập trung công lập) có chuyên ngành đào tạo, kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở lên, kết quả đánh giá xếp loại cuối năm đạt từ loại tốt trở lên;

- Nhóm 2: Có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên thuộc đối tượng theo Đề án 922 của UBND thành phố, có thời gian công tác từ đủ 12 tháng trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, kết quả đánh giá xếp loại cuối năm đạt từ loại khá, tốt trở lên;

- Nhóm 3: Có chuyên ngành đào tạo, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực đăng ký dự tuyển từ đủ 12 tháng trở lên, đáp ứng ngay được yêu cầu, vị trí cần tuyển dụng; kết quả đánh giá xếp loại cuối năm đạt từ loại tốt trở lên;

- Nhóm 4: Những trường hợp còn lại.

b) Sau khi xét tuyển đối với những người có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại thành phố Đà Nẵng theo từng nhóm đối tượng nêu trên, nếu còn chỉ tiêu thì tiếp tục xét tuyển những người không có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại thành phố Đà Nẵng đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí, chức danh có nhu cầu tuyển dụng.

3. Nội dung xét tuyển

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

b) Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Nội dung phỏng vấn, thực hành:

+ Nhận thức, hiểu biết chung của đối tượng dự tuyển;

+ Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến vị trí cần tuyển dụng.

- Hình thức phỏng vấn, thực hành: Do Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng quy định cụ thể.

4. Cách tính điểm

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c) Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d) Điểm phỏng vấn, thực hành được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

đ) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc thực hành theo quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm d, Khoản 4, Mục IV, Kế hoạch này.

Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c, Điểm d, Khoản 4, Mục IV, Kế hoạch này.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Tin học – Công báo thuộc Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1, Mục III, Kế hoạch này và đảm bảo các điều kiện sau đây:

5.1. Trúng tuyển đặc cách: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được Hội đồng xét trúng tuyển đặc cách theo quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2, Mục IV, Kế hoạch này.

5.2. Trúng tuyển qua xét tuyển:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn theo từng nhóm thứ tự ưu tiên quy định tại Điểm 2.2, Khoản 2, Mục IV, Kế hoạch này.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn, thực hành bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Thương binh;

- Người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh;

- Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người dân tộc ít người;

- Đội viên thanh niên xung phong;

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

c) Không bảo lưu kết quả xét tuyển theo Kế hoạch này cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. Hội đồng tuyển dụng:

1. Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp xét tuyển đặc cách

Hội đồng kiểm tra, sát hạch, quy trình xét tuyển đặc cách và hồ sơ, thủ tục đối với việc xét tuyển đặc cách được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

2. Hội đồng xét tuyển

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện việc xét tuyển.

a) Thành viên Hội đồng xét tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

b) Nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Hội đồng xét tuyển đặc cách và Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng được sử dụng con dấu của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

VI. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển:

Sau khi Kế hoạch tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng UBND thành phố thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND thành phố và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về số lượng chỉ tiêu cần tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục hồ sơ, thời gian, địa điểm: đăng ký xét tuyển, phỏng vấn, sát hạch, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, cụ thể như sau:

1. Thời gian

a) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND thành phố, website http://www.danangcity.gov.vn , Báo Đà Nẵng và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Văn phòng UBND thành phố và tại các đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng: Sau khi Kế hoạch xét tuyển được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phát hành, hướng dẫn và thu nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch tuyển dụng.

c) Thành lập Hội đồng xét tuyển: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ.

d) Kiểm tra hồ sơ: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thu nhận hồ sơ.

d) Lập, niêm yết công khai tại trụ sở danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển: Chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi hoàn thành sơ tuyển.

e) Tổ chức xét tuyển: Dự kiến 02 ngày làm việc sau khi thông báo công khai người đủ điều kiện tham dự xét tuyển.

g) Niêm yết công khai điểm kết quả học tập, điểm phỏng vấn, kiểm tra sát hạch của người dự tuyển trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở làm việc của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; nhận đơn phúc khảo của người dự tuyển: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng;

h) Tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo;

i) Báo cáo, đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển: Sau khi hoàn thành việc xét tuyển;

k) Thông báo kết quả tuyển dụng: Sau khi được cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt theo phân cấp quản lý.

2. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Trụ sở Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

VIII. Tổ chức thực hiện:

1. Trên cơ sở Quyết định phê duyệt của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; Hội đồng xét tuyển dụng viên chức Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm triển khai thực hiện việc xét tuyển theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Các thành viên Hội đồng xét tuyển thực hiện nhiệm vụ đã được phân công theo đúng quy định hiện hành về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Trên đây là kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Tin học – Công báo thuộc Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng năm 2014, đề nghị Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện./.
Share this article :

0 nhận xét:

Post a Comment

 
Copyright © 2011. Việc làm Đà Nẵng - Quảng Nam - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger