Trang chủ » , » Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế tuyển dụng viên chức (19/12/2014)

Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế tuyển dụng viên chức (19/12/2014)


Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định tuyển chọn giáo viên giảng dạy tại Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế;
Căn cứ chỉ tiêu biên chế Nhà nước được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và nhu cầu của Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế năm học 2014-2015;
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thông qua tuyển dụng, nhằm tuyển dụng những viên chức có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.
2. Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu và vị trí việc làm của từng đơn vị.
3. Tổ chức tuyển dụng phải nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định hiện hành.
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂNNgười có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
1. Điều kiện chung:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề đạt chuẩn và phù hợp với vị trí cần tuyển. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế đủ 04 năm trở lên tính đến ngày thông báo tuyển dụng (ngày 24/11/2014) hoặc có người thân (bố mẹ ruột, bố mẹ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng) của người đăng ký dự tuyển có hộ khẩu tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cở sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
- Hiện đang là công chức, viên chức.
- Phát âm bị ngọng, lắp.
3. Điều kiện dự tuyển giáo viên trường THPT chuyên Quốc Học – Huế:
- Yêu cầu chung về trình độ chuẩn: Tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy (có 04 hoặc 05 năm học ở bậc đại học chuyên ngành cần tuyển), hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy (có 04 hoặc 05 năm học ở bậc đại học chuyên ngành cần tuyển) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2 (hợp pháp).
- Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ
Người dự tuyển phải có một trong các điều kiện:
+ Có bằng tiến sĩ chuyên ngành của bộ môn cần tuyển.
+ Có bằng thạc sĩ chuyên ngành của bộ môn cần tuyển nhưng tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy loại Khá trở lên hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy xếp loại Xuất sắc, loại Giỏi.
+ Tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy loại Khá trở lên và có điểm trung bình các môn chuyên ngành của bộ môn cần tuyển từ 8 điểm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy xếp loại Xuất sắc, loại Giỏi có điểm trung bình các môn chuyên ngành của bộ môn cần tuyển từ 8 điểm trở lên.
- Nguyên là học sinh chuyên trung học phổ thông, đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn văn hoá cấp quốc gia, quốc tế hoặc sinh viên đại học đạt giải trong các kỳ thi Olympic của bộ môn cần tuyển.
4. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học:
Người dự tuyển phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên (đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên tiếng Anh phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai trình độ B hoặc tương đương trở lên) và chứng chỉ tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên. Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do các cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân cấp.
III. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 giáo viên, gồm các bộ môn: Lịch sử: 01, Địa lý: 01, tiếng Anh: 01, Tin học: 02.
2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển, gồm hai nội dung:
a. Xét kết quả học tập, bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
b. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
3. Cách tính điểm:
- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập (quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1), điểm tốt nghiệp (quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1) và điểm phỏng vấn (tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2).
- Nếu người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2) và điểm phỏng vấn (tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2).
4. Xác định người trúng tuyển:
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.
- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
- Thương binh;
- Người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Con thương binh;
- Con của người hưởng chính sách như thương binh;
- Người dân tộc ít người;
- Đội viên thanh niên xung phong;
- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
- Người dự tuyển là nữ.
Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
Không bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
Người trúng tuyển sau thời gian giảng dạy tập sự 01 năm tại Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng để tuyển chọn giảng dạy chính thức tại Trường (theo Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế), giáo viên không được tuyển chọn sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo điều động đến giảng dạy tại một đơn vị khác trực thuộc Sở .
IV. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN THU NHẬN HỒ SƠ1. Hồ sơ: Nộp 01 bộ hồ sơ theo mẫu quy định, gồm có:
- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành);
- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4×6), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận sức khỏe (từ bệnh viện huyện, quận hoặc tương đương trở lên cấp) có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp
(Trường hợp chuyên ngành được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm tốt nghiệp phải được quy đổi sang hệ 10 và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận). Nếu người đăng ký dự tuyển có bằng thạc sĩ thì nộp thêm bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm tốt nghiệp;
- Bản sao có công chứng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2;
- Bản sao có công chứng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);
- Bản sao có công chứng hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Hai phong bì có dán tem, ghi địa chỉ liên hệ.
Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.
Sau khi công bố kết quả, người trúng tuyển phải nộp thêm 01 bộ hồ sơ theo quy định như trên. Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người được tuyển dụng vi phạm các quy định tại Mục II.2 hoặc có thành phần hồ sơ tại Mục IV.1 không hợp lệ sẽ bị huỷ quyết định tuyển dụng.
2. Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 19/12/2014 (trong giờ làm việc) tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, số 22 – Lê Lợi, thành phố Huế.
Số điện thoại liên hệ: 054.3 82 62 84.
Lệ phí thu nhận hồ sơ: 10.000đ.
Lệ phí kiểm tra sát hạch: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.
3. Dự kiến thời gian kiểm tra, sát hạch: Từ ngày 25/12 đến 31/12/2014, chi tiết về thời gian, địa điểm, nội dung sẽ được thông báo cụ thể trên website của Sở và bảng thông báo ở cổng sau của Sở GD&ĐT (đường Trương Định).
4. Thời gian thông báo: Kết quả trúng tuyển sẽ được niêm yết vào đầu tháng 1 năm 2015 tại Sở Giáo dục và Đào tạo./.
**Website: http://thpt-qhoc.thuathienhue.edu.vn/
Share this article :

0 nhận xét:

Post a Comment

 
Copyright © 2011. Việc làm Đà Nẵng - Quảng Nam - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger